Over het pensioenfonds

Klachten en geschillen

Stichting Pensioenfonds Invista voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen:

Waar dien ik mijn klacht of geschil in?

Wanneer u een klacht of geschil hebt dan kunt u deze indienen bij het bestuur van Stichting Pensioenfonds Invista. U kunt dit doen door een brief te schrijven of een e-mail te sturen naar:

Stichting Pensioenfonds Invista
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
pf-invista@azl.eu

Vermeld uw naam, adresgegevens en omschrijving van de klacht of geschil in uw brief of e-mail.

Wat gebeurt er met mijn klacht of geschil?

Stichting Pensioenfonds Invista stuurt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen 6 weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend.

Als ik het er niet mee eens ben

Als u het niet eens bent met het antwoord van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Invista, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij een te vormen klachten- en geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit 3 leden, waarbij 1 lid wordt aangewezen door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Invista en 1 lid door u als belanghebbende. Gezamenlijk zal een derde lid aangewezen worden.

Wat doet de klachten- en geschillencommissie?

De klachten- en geschillencommissie verdiept zich in het geschil of de klacht, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer uw bezwaarschrift alsnog wordt afgewezen, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die klachten en geschillen over de uitvoering van pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u de klachten- en geschillenregeling van uw eigen pensioenfonds helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 349 96 20

Meer informatie

Download de volledige klachten- en geschillenregeling van Stichting Pensioenfonds Invista.