Toekomst Pensioenfonds Invista

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de toekomst van Pensioenfonds Invista. De pagina wordt bijgewerkt, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

23-09-2019

Pensioenfonds Invista houdt op te bestaan. Uw pensioen gaat over naar Stap Algemeen Pensioenfonds. Het bestuur van Pensioenfonds Invista heeft op 10 september 2019 een voorgenomen besluit genomen om het pensioenfonds op te heffen. Alle (opgebouwde) pensioenen zullen worden overgedragen naar Stap Algemeen Pensioenfonds. Nog deze maand wordt daarom door Pensioenfonds Invista een aanvraag ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Pas na instemming van DNB kan de overgang in gang worden gezet. De gestreefde overgangsdatum is 31 december 2019. Vanaf dit moment eindigt ook de pensioenopbouw bij Pensioenfonds Invista.

Lees meer...


31-07-2019

Het Invista pensioenfonds denkt al langere tijd na over de toekomst en de mogelijkheden om het pensioenfonds op te heffen. In dat geval worden alle (opgebouwde) pensioenaanspraken en pensioenrechten op termijn overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder.

Aanleiding

We zijn een relatief klein pensioenfonds. Het bestuur vindt dat het voortbestaan van het pensioenfonds op de langere termijn niet in uw belang is. Dat heeft een aantal redenen:

  • Door het vertrek van INVISTA Polyester B.V. per 1 februari 2019 is het aantal actieve deelnemers gehalveerd. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten per deelnemer;
  • De invulling van bestuurlijke functies is moeilijk door alle wettelijk eisen die aan bestuurders worden gesteld. Door het vertrek van INVISTA Polyester B.V. zijn twee bestuurders uit het bestuur getreden. Het huidige bestuur bestaat hierdoor niet meer uit zes bestuurders, maar uit vier bestuurders, waarvan er één bij afwezigheid wordt vervangen door een plaatsvervanger. Ook het aantal leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) is gehalveerd. De invulling van deze vrijgekomen zetels staat onder druk;
  • Nieuwe Europese wetgeving (IORP II) stelt aanvullende zwaardere eisen aan ons fonds.

Huidige situatie

Met de hulp van PriceWaterhouseCoopers (PwC) hebben we de toekomstbestendigheid van het fonds onderzocht. Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden in de markt, waarbij we verschillende opties hebben afgewogen en vergeleken. Samen met The LYCRA Company Nederland B.V. hebben we een uitgebreide lijst van mogelijkheden opgesteld. We zijn tot de conclusie gekomen dat een Algemeen Pensioenfonds (APF) de meest toekomstbestendige oplossing biedt. Een aantal kandidaten heeft op ons verzoek een offerte uitgebracht en op basis daarvan heeft het bestuur een keuze gemaakt. Op dit moment zijn we nog in onderhandeling met het betreffende Algemeen Pensioenfonds, daarom maken we nu ook nog niet bekend om welk fonds het gaat.

Hoe nu verder?

Het bestuur is ervan overtuigd dat deze keuze in het belang is van zowel de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, alsmede van de aangesloten werkgever. Alle belangen zijn zorgvuldig afgewogen. Nu hebben we het Verantwoordingsorgaan gevraagd om een advies uit te brengen. Na ontvangst van dit advies dienen we een verzoek in bij onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De werkgever kiest uiteindelijk waar de toekomstige opbouw van het pensioen plaatsvindt. Als het zover is, zullen de actieve deelnemers hierover dan ook door de werkgever worden geïnformeerd.

Wat betekent dit voor u?

Het Invista pensioenfonds zal in de toekomst ophouden te bestaan. Wij zorgen straks voor een zorgvuldige overdracht van uw (opgebouwde) pensioenaanspraken en pensioenrechten aan een ander pensioenfonds. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Zodra we ons verzoek hebben ingediend bij DNB, krijgt u meer informatie over het nieuwe pensioenfonds.