Veelgestelde vragen Gepensioneerde

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is er voor mij geregeld bij de Stichting Pensioenfonds Invista?

  Ouderdomspensioen
  Pensioen dat u ontvangt vanaf uw 67e.

  Partnerpensioen en wezenpensioen.
  De pensioenregeling biedt ook een financiële voorziening voor uw eventuele partner en kinderen die achterblijven als u overlijdt. Zij ontvangen maandelijks een bedrag.

 • Kan ik voor mijn 67e stoppen met werken?

  VUT- en prepensioenregelingen zijn sinds 1 januari 2006 afgeschaft. U kunt er evenwel voor kiezen om uw ouderdomspensioen te vervroegen. Dit kunt u vanaf uw 60ste jaar laten ingaan.

 • Kan ik mijn pensioen afstemmen op mijn persoonlijke situatie?

  De regeling biedt u de mogelijkheid om uw pensioen af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. De volgende keuzes zijn mogelijk:

  • Variabele uitkeringshoogte van het ouderdomspensioen.
  • Vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.
  • Ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen.
  • Partnerpensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2002 ruilen voor extra ouderdomspensioen.
 • Ik ga binnenkort met pensioen, wat moet ik doen?

  Uiterlijk 3 maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen bij de Stichting Pensioenfonds Invista. En u kunt een aantal keuzes maken, waardoor u uw pensioen kunt aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Zie de vorige vraag.

 • Wanneer krijg ik mijn pensioen?

  Stichting Pensioenfonds Invista maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste. Op die dag staat het bedrag op uw bankrekening. Valt de 23ste van een bepaalde maand in het weekeinde? Dan is de betaling op de vrijdag ervoor. Hieronder ziet u in een schema de precieze betaaldata van het hele jaar:

  Betaaldata 2019

  23 januari 23 april 23 juli 23 oktober
  22 februari 23 mei 23 augustus 22 november
  22 maart 21 juni 23 september 20 december

  Buitenlandse rekening
  Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Wij zorgen ervoor dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw buitenlandse rekening is bijgeschreven.

 • Wat wordt ingehouden op mijn pensioenuitkering?

  Loonbelasting en ziektekostenpremie. Deze inhoudingen zijn mede afhankelijk van de hoogte van uw pensioenaanspraken.

 • Hoe zit het met toeslagverlening over mijn pensioen?

  In het algemeen wordt geld elk jaar minder waard. Dit noemen we inflatie. Bij een gelijkblijvend pensioenbedrag zou u daardoor elk jaar minder kunnen doen met uw euro’s. De Stichting Pensioenfonds Invista probeert u hiertegen te beschermen. Indien u gepensioneerd bent of elders bent gaan werken, streeft het fonds ernaar om uw pensioenrechten jaarlijks te verhogen. Deze toeslagverlening (het waardevast houden) van de pensioenaanspraken is echter wel voorwaardelijk; u heeft geen recht op toeslagverlening. Ook is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst een toeslagverlening plaatsvindt. Dit is afhankelijk van de financiële positie van het fonds.

 • Welke maatstaf geldt voor toeslagverlening?

  Gepensioneerden en voormalige deelnemers
  Zowel de premievrije aanspraken van voormalige deelnemers als die van de gepensioneerden worden, indien de middelen toereikend zijn (zie boven), verhoogd conform een prijsindexcijfer.

  De pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden maximaal verhoogd met de gemiddelde CAO-loonontwikkeling bij Invista (Nederland) B.V. en Invista Polyester B.V. 

 • Wanneer krijgt mijn partner partnerpensioen?

  Als u overlijdt, heeft uw partner recht op een volledig partnerpensioen. Het maakt niet uit of u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Het doet er voor de pensioenregeling ook niet toe of u een partner heeft van het andere of hetzelfde geslacht. Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner na uw overlijden partnerpensioen ontvangt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook aan deze regeling deelnemen. Naast het partnerpensioen kan uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Voor informatie over de precieze voorwaarden hiervoor kunt u, net als bij de AOW, terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoeveel bedraagt het partnerpensioen?

  Het jaarlijkse partnerpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. De partner ontvangt deze uitkeringen tot hij overlijdt. Let op: uw partner moet dit bedrag delen met eventuele ex-partners met wie u eerder gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Naast het partnerpensioen ontvangt uw partner tot aan het bereiken van de 65 jarige leeftijd eventueel een Anw-uitkering.

 • Wij gaan scheiden. Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld?

  Als u kiest voor (standaard-)verdeling van de aanspraken op ouderdomspensioen, heeft uw partner recht op de helft van het tijdens de huwelijkse jaren opgebouwde ouderdomspensioen. Het pensioenfonds onderneemt pas actie als u het officiële formulier ’Verzoek om verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ indient bij het pensioenfonds. Het is belangrijk dat u dit formulier binnen twee jaar na inschrijving van de (echt)scheiding inlevert bij het pensioenfonds. Anders heeft het pensioenfonds géén rechtstreekse uitkeringsverplichting tegenover uw (ex-)partner. De handtekening van één van beide ex-partners is voldoende voor het in behandeling nemen van het verzoek. Uiteraard zijn ook afwijkende afspraken mogelijk, maar deze moeten dan bij voorkeur schriftelijk (notarieel) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant.

 • Wij zijn meer dan 2 jaar uit elkaar. Wat moeten we regelen voor 't pensioen?

  Net als bij vraag 5 onderneemt het pensioenfonds pas actie als u het officiële formulier ’Verzoek om verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ heeft ingediend bij het pensioenfonds. Vanwege het overschrijden van de termijn van twee jaar na inschrijving van de (echt)scheiding, heeft het pensioenfonds géén rechtstreekse uitkeringsverplichting tegenover uw ex-partner. Dit betekent dat het pensioenfonds wel de berekeningen maakt voor de te verdelen pensioenaanspraken, maar dat uw ex-partner zich op uw pensioendatum bij u dient te melden voor de ontvangst van de pensioenuitkering. Het pensioenfonds keert het volledige bedrag aan u uit en heeft dus geen betalingsrelatie met uw ex-partner. De handtekening van één van beide ex-partners is voldoende voor het in behandeling nemen van het verzoek. Uiteraard zijn ook afwijkende afspraken mogelijk, maar deze moeten dan bij voorkeur schriftelijk (notarieel) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant.

 • Kan ik van mijn ex-partner nog pensioen ontvangen?

  Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • De pensioenregeling.
  • Het moment van echtscheiding.
  • Het moment van opname in de pensioenregeling.

  U kunt nog in aanmerking komen voor pensioen van uw ex-partner als het pensioenreglement dat geldt op het moment van de echtscheiding een opbouw van partnerpensioenaanspraken kent, en/of indien een verdeling van (tijdelijk) ouderdomspensioen heeft plaatsgevonden. Daarnaast dient uw ex-partner vóór de echtscheiding al deelnemer bij het pensioenfonds te zijn geweest. Meer informatie kunt u opvragen bij AZL via ‘Contact’.

 • Wat gebeurt er met het partnerpensioen als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

  Als u en uw partner uit elkaar gaan, houdt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat op moment van de echtscheiding of beëindiging van het partnerschap is opgebouwd.

  Bijzonder partnerpensioen
  Een andere naam voor het partnerpensioen dat uw ex-partner ontvangt, is ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw ex-partner ontvangt deze uitkering vanaf het moment van uw overlijden. Hij of zij kan op het moment van uit elkaar gaan ook afzien van het bijzonder partnerpensioen. Dit moet dan worden vastgelegd in een notariële akte of het echtscheidingsconvenant. Het pensioenfonds moet de beslissing van uw ex-partner bevestigen in een verklaring.

  Partnerpensioen over en weer
  Het bovenstaande geldt vice versa; als uw ex-partner een pensioen heeft opgebouwd in de periode waarin u samen was, dan heeft ook ú recht op partnerpensioen bij overlijden van uw ex-partner.

 • Wanneer komen mijn kinderen in aanmerking voor een wezenpensioen?

  Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Indien uw kinderen ouder zijn dan 18 jaar kan tot het bereiken van de 27-jarige leeftijd een wezenpensioen worden uitgekeerd indien zij nog studeren. Naast het wezenpensioen kunnen zij recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Voor informatie over de precieze voorwaarden hiervoor kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoeveel bedraagt het wezenpensioen?

  Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan uw kind(eren) na uw overlijden. Het gaat vaak om een halfwezenpensioen (er is nog één ouder in leven) en bedraagt in dat geval voor één kind 20%, voor twee kinderen 35% en voor drie of meer kinderen 45% van het ouderdomspensioen. Het bedrag aan wezenpensioen wordt echter verdubbeld indien en zodra beide ouders zijn overleden (de zogenaamde volle wezen).Vaak stopt het wezenpensioen in principe op 18- of 21-jarige leeftijd, maar loopt de uitkering langer door (tot bijvoorbeeld het 27e jaar) als je kind studeert of arbeidsongeschikt is.

 • Hoe meld ik een overlijdensgeval?

  Het pensioenfonds krijgt het overlijden automatisch door via uw gemeente. Het melden van het overlijden van een in het buitenland woonachtige persoon doet u schriftelijk, rechtstreeks bij AZL. Stuur ook de overlijdensakte mee.

 • Ik ben mijn pensioenopgave kwijt. Hoe kan ik een nieuwe pensioenopgave aanvragen?

  Die kunt u op deze site digitaal raadplegen en uitprinten. Klik hiervoor op ‘Inloggen’. Voor de aanvraag van een nieuwe papieren pensioenopgave kunt u contact opnemen met de helpdesk van AZL, telefoon 088 - 116 3048.

 • Waarvoor dient de opgave van de factor A?

  Met de opgave van de waardeaangroei (factor A) bepaalt de deelnemer welke ruimte hij heeft om lijfrentepremies, die dienen ter compensatie van een pensioentekort, van het inkomen af te trekken.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie?

  Op deze website treft u uitgebreide informatie aan over de Stichting Pensioenfonds Invista. Mocht u nog vragen hebben over de pensioenregeling of over uw eigen pensioensituatie, dan kunt u hiermee terecht bij: AZL.

 • Wat moet ik zelf doen?

  Het is belangrijk dat u aan het pensioenfonds alle gegevens doorgeeft die van belang zijn voor een goede uitvoering van het pensioenreglement. Denkt u hierbij aan:

  • Aangaan of beëindigen van een samenlevingscontract.
  • Verhuizing naar het buitenland.
  • Nieuw correspondentieadres.
  • Uw arbeidsongeschiktheidspercentage en wijzigingen daarin.

  Bovendien adviseren wij u de pensioenopgaven die u van AZL ontvangt, goed te bewaren. En vooral: als er iets in uw persoonlijke situatie of werk verandert, sta dan even stil bij uw pensioen.