Veelgestelde vragen Werknemer

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Voor wie geldt de pensioenregeling?

  De pensioenregeling geldt voor u als u 21 jaar of ouder bent en in dienst van Invista (Nederland) B.V. of Invista Polyester B.V. Uw deelnemerschap eindigt bij pensionering, bij overlijden of bij beëindiging van het dienstverband. In artikel 2 van het pensioenreglement kunt u de voorwaarden voor deelnemerschap nalezen.

 • Wat is er voor mij geregeld bij Stichting Pensioenfonds Invista?

  Ouderdomspensioen
  Pensioen dat u ontvangt vanaf uw 68e.

  Partnerpensioen en wezenpensioen.
  De pensioenregeling biedt ook een financiële voorziening voor uw eventuele partner en kinderen die achterblijven als u overlijdt. Zij ontvangen maandelijks een bedrag.

  Arbeidsongeschiktheidspensioen.
  Indien u voor meer dan 80% arbeidsongeschikt raakt, voorziet de pensioenregeling in premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

 • Hoe bouw ik mijn ouderdomspensioen op?

  De pensioenregeling is erop gericht dat u in 40 deelnemersjaren een pensioen opbouwt dat inclusief uw AOW-uitkering 70% bedraagt van uw pensioengevend salaris.

  Middelloonregeling
  Uw pensioen is gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan verdiende. Het jaarlijkse ouderdomspensioen uit hoofde van de ploegentoeslag is de som van de opgebouwde ouderdomspensioenrechten. Per deelnemersjaar wordt 2% van de in dat jaar vastgestelde ploegentoeslag opgebouwd.

  Franchise en pensioengrondslag
  De franchise is dat deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U ontvangt straks immers ook AOW van de overheid. In 2019 bedraagt de franchise € 16.042,-. Over het deel van uw salaris boven de franchise bouwt u wel pensioen op. Dit is de pensioengrondslag.

 • Wanneer krijgt mijn partner partnerpensioen?

  Als u overlijdt, heeft uw partner recht op een volledig partnerpensioen. Het maakt niet uit of u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Het doet er voor de pensioenregeling ook niet toe of u een partner heeft van het andere of hetzelfde geslacht. Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner na uw overlijden partnerpensioen ontvangt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook aan deze regeling deelnemen. Naast het partnerpensioen kan uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Voor informatie over de precieze voorwaarden hiervoor kunt u, net als bij de AOW, terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoeveel bedraagt het partnerpensioen?

  Het jaarlijkse partnerpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. De partner ontvangt deze uitkeringen tot hij overlijdt. Let op: uw partner moet dit bedrag delen met eventuele ex-partners met wie u eerder gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Naast het partnerpensioen ontvangt uw partner tot aan het bereiken van de 65 jarige leeftijd eventueel een Anw - uitkering.

 • Wij gaan scheiden. Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld?

  Als u kiest voor (standaard-)verdeling van de aanspraken op ouderdomspensioen, heeft uw partner recht op de helft van het tijdens de huwelijkse jaren opgebouwde ouderdomspensioen. Het pensioenfonds onderneemt pas actie als u het officiële formulier ’Verzoek om verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ indient bij het pensioenfonds. Het is belangrijk dat u dit formulier binnen twee jaar na inschrijving van de (echt)scheiding inlevert bij het pensioenfonds. Anders heeft het pensioenfonds géén rechtstreekse uitkeringsverplichting tegenover uw (ex-)partner. De handtekening van één van beide ex-partners is voldoende voor het in behandeling nemen van het verzoek. Uiteraard zijn ook afwijkende afspraken mogelijk, maar deze moeten dan bij voorkeur schriftelijk (notarieel) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant.

 • Wij zijn meer dan 2 jaar uit elkaar. Wat moeten we regelen voor 't pensioen?

  Net als bij de vorige vraag onderneemt het pensioenfonds pas actie als u het officiële formulier ’Verzoek om verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ heeft ingediend bij het pensioenfonds. Vanwege het overschrijden van de termijn van twee jaar na inschrijving van de (echt)scheiding, heeft het pensioenfonds géén rechtstreekse uitkeringsverplichting tegenover uw ex-partner. Dit betekent dat het pensioenfonds wel de berekeningen maakt voor de te verdelen pensioenaanspraken, maar dat uw ex-partner zich op uw pensioendatum bij u dient te melden voor de ontvangst van de pensioenuitkering. Het pensioenfonds keert het volledige bedrag aan u uit en heeft dus geen betalingsrelatie met uw ex-partner. De handtekening van één van beide ex-partners is voldoende voor het in behandeling nemen van het verzoek. Uiteraard zijn ook afwijkende afspraken mogelijk, maar deze moeten dan bij voorkeur schriftelijk (notarieel) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant.

 • Kan ik van mijn ex-partner nog pensioen ontvangen?

  Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • De pensioenregeling.
  • Het moment van echtscheiding.
  • Het moment van opname in de pensioenregeling.

  U kunt nog in aanmerking komen voor pensioen van uw ex-partner als het pensioenreglement dat geldt op het moment van de echtscheiding een opbouw van partnerpensioenaanspraken kent, en/of indien een verdeling van (tijdelijk) ouderdomspensioen heeft plaatsgevonden. Daarnaast dient uw ex-partner vóór de echtscheiding al deelnemer bij het pensioenfonds te zijn geweest. Meer informatie kunt u opvragen bij AZL via ‘Contact’.

 • Wat gebeurt er met het partnerpensioen als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

  Als u en uw partner uit elkaar gaan, houdt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat op moment van de echtscheiding of beëindiging van het partnerschap is opgebouwd.

  Bijzonder partnerpensioen
  Een andere naam voor het partnerpensioen dat uw ex-partner ontvangt, is ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw ex-partner ontvangt deze uitkering vanaf het moment van uw overlijden. Hij of zij kan op het moment van uit elkaar gaan ook afzien van het bijzonder partnerpensioen. Dit moet dan worden vastgelegd in een notariële akte of het echtscheidingsconvenant. Het pensioenfonds moet de beslissing van uw ex-partner bevestigen in een verklaring.

  Partnerpensioen over en weer
  Het bovenstaande geldt vice versa; als uw ex-partner een pensioen heeft opgebouwd in de periode waarin u samen was, dan heeft ook ú recht op partnerpensioen bij overlijden van uw ex-partner.

 • Wanneer komen mijn kinderen in aanmerking voor een wezenpensioen?

  Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Indien uw kinderen ouder zijn dan 18 jaar kan tot het bereiken van de 27-jarige leeftijd een wezenpensioen worden uitgekeerd indien zij nog studeren. Naast het wezenpensioen kunnen zij recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Voor informatie over de precieze voorwaarden hiervoor kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoeveel bedraagt het wezenpensioen?

  Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan uw kind(eren) na uw overlijden. Het gaat vaak om een halfwezenpensioen (er is nog één ouder in leven) en bedraagt in dat geval voor één kind 20%, voor twee kinderen 35% en voor drie of meer kinderen 45% van het ouderdomspensioen.Het bedrag aan wezenpensioen wordt echter verdubbeld indien en zodra beide ouders zijn overleden (de zogenaamde volle wezen).Vaak stopt het wezenpensioen in principe op 18- of 21-jarige leeftijd, maar loopt de uitkering langer door (tot bijvoorbeeld het 27e jaar) als je kind studeert of arbeidsongeschikt is.

 • Hoe verloopt mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word?

  Pensioenregeling
  Als u tijdens uw actieve deelname aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Invista voor meer dan 80% arbeidsongeschikt raakt, kunt u aanspraak maken op een premievrije verdere opbouw van uw ouderdoms-, partner- en wezenpensioen.Dit betekent concreet dat de Stichting Pensioenfonds Invista de premies hiervoor betaalt. Deze verdere opbouw eindigt zodra u minder dan 80% arbeidsongeschikt bent, bij uw overlijden of bij pensionering.

 • Hoe meld ik een overlijdensgeval?

  Het pensioenfonds krijgt het overlijden automatisch door via uw gemeente. Het melden van het overlijden van een in het buitenland woonachtige persoon doet u schriftelijk, rechtstreeks bij AZL. Stuur ook de overlijdensakte mee.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik in dienst of uit dienst treed?

  Indiensttreding en inkomende waardeoverdracht
  Indien u zich aanmeldt bij de Stichting Pensioenfonds Invista kunt u vragen om overdracht van de pensioenaanspraken die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd. De Stichting Pensioenfonds Invista neemt deze rechten dan over en rekent de waarde van uw eerder opgebouwde rechten om in een aantal deelnemersjaren in het nieuwe pensioenfonds. Deze jaren tellen mee bij uw opbouw in de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Invista.

  Uitdiensttreding
  Vertrekt u bij Invista (Nederland) B.V. of Invista Polyester B.V. dan stopt de deelname aan de pensioenregeling. U houdt recht op het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd. Was u korter dan een jaar deelnemer aan het pensioenfonds en had u geen eerdere pensioenrechten meegenomen, dan vervallen uw pensioenaanspraken en krijgt u eventuele eigen bijdragen weer terug.

  Nieuwe baan en uitgaande waardeoverdracht
  Krijgt u een baan bij een werkgever die niet is aangesloten bij een pensioenfonds, dan zijn er twee mogelijkheden. U kunt uw opgebouwde rechten laten staan bij uw oude pensioenfonds. Als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, kunt u uw pensioenaanspraken ook meenemen. Wat de beste beslissing is, hangt af van de verschillen tussen de twee regelingen. Vraag de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever om advies. Het besluit dat u neemt over waardeoverdracht is vervolgens automatisch ook van toepassing op deze aanspraken op prepensioen. U neemt bij een uitgaande waardeoverdracht dus alle aanspraken mee.

  Tijdelijk geen waardeoverdracht
  Als gevolg van de kredietcrisis mag Stichting Pensioenfonds Invista sinds begin 2009 uw pensioenaanspraken niet overdragen. U kunt wel uw aanvraag indienen. Zodra uw waardeoverdracht in behandeling wordt genomen, ontvangt u bericht van het pensioenfonds.

 • Wat wordt ingehouden op mijn pensioenuitkering?

  Loonbelasting en ziektekostenpremie. Deze inhoudingen zijn mede afhankelijk van de hoogte van uw pensioenaanspraken.

 • Hoe flexibel is mijn pensioenregeling?

  De regeling biedt u de mogelijkheid om uw pensioen af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. De volgende keuzes zijn mogelijk:

  • Variabele uitkeringshoogte van het ouderdomspensioen.
  • Vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.
  • Ouderdomspensioen ruilen voor extra partenerpensioen.
  • Partnerpensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2002 ruilen voor extra ouderdomspensioen.
 • Hoeveel bedraagt de pensioenpremie?

  Op uw loonstrookje kunt u zien hoeveel pensioenpremie u betaalt. Uw werkgever houdt de premie die u moet betalen maandelijks in op uw bruto salaris en draagt de totale premie af aan Stichting Pensioenfonds Invista.

 • Kan ik voor mijn 65e met pensioen?

  VUT- en prepensioenregelingen zijn sinds 1 januari 2006 afgeschaft. U kunt er evenwel voor kiezen om uw ouderdomspensioen te vervroegen. Dit kunt u vanaf uw 60ste jaar laten ingaan.

 • Is de toeslagverlening over mijn pensioen voorwaardelijk?

  In het algemeen wordt geld elk jaar minder waard. Dit noemen we inflatie. Bij een gelijkblijvend pensioenbedrag zou u daardoor elk jaar minder kunnen doen met uw euro’s. De Stichting Pensioenfonds Invista probeert u hiertegen te beschermen. Indien u gepensioneerd bent of elders bent gaan werken, streeft het fonds ernaar om uw pensioenrechten jaarlijks te verhogen. Deze toeslagverlening (het waardevast houden) van de pensioenaanspraken is echter wel voorwaardelijk; u heeft geen recht op toeslagverlening. Ook is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst een toeslagverlening plaatsvindt. Dit is afhankelijk van de financiële positie van het fonds.

 • Hoe weet ik hoeveel pensioen er straks voor mij is?

  U kunt op verschillende manieren een overzicht krijgen van uw pensioen. U kunt:

  • uw pensioenoverzicht van dit pensioenfonds bekijken
  • de website www.Mijnpensioenoverzicht.nl bezoeken voor een overzicht van uw totale pensioenopbouw

  Meer informatie vindt u op Hoeveel krijgt u?

 • Welke maatstaf geldt voor toeslagverlening?

  De pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden maximaal verhoogd met de gemiddelde CAO-loonontwikkeling bij Invista (Nederland) B.V. en Invista Polyester B.V. 

  Gepensioneerden en voormalige deelnemers
  Zowel de premievrije aanspraken van voormalige deelnemers als die van de gepensioneerden worden, indien de middelen toereikend zijn (zie boven), verhoogd conform een prijsindexcijfer.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie?

  Op deze website treft u uitgebreide informatie aan over de Stichting Pensioenfonds Invista. Mocht u nog vragen hebben over de pensioenregeling of over uw eigen pensioensituatie, dan kunt u hiermee terecht bij: AZL.